Škola

Nacrt statuta

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

Grad Mostar

Osnovna škola Marina Držića Buna

Školski odbor      

Ur. broj: 13-04-268/21

Mostar, 28.4.2021.godine.

Na temelju članka 1. stavak 3. i 4. Okvirnog Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj: 18/03), članka 95. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine Hercegovačko-neretvanske županije broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16), čl. 134. Statuta Škole, Školski odbor Osnovne škole Marina Držića Buna, na sjednici održanoj dana 28.4.2021. godine, donosi

                                                                                                                      PRIJEDLOG

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Marina Držića Buna

 

 

Članak 1.

Članak 11. Statuta stavak 1. se mijenja i isti sada glasi:

„Djelatnost škole, u skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 je:

85.20. – osnovno obrazovanje.“

 

 

                                                       Članak 2.

Članak 21. Statuta se mijenja i isti sada glasi:

„Nastava se organizira po razredima, a neposredno izvodi u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama.

Za učenike od prvog (I) do petog (V) razreda, nastava se organizira kao razredna, a za učenike od šestog (VI) do devetog (IX) razreda, nastava se organizira kao predmetna.

Za učenike razredne nastave predmetna nastava može se organizirati iz stranih jezika, a za učenike petog (V) razreda iz odgojnih područja (likovna,glazbena,tjelesna kultura).“

Članak 3.

Članak 31. se mijenja i sada glasi:

„Tjedno i dnevno opterećenje učenika, odnosno, ukupan broj nastavnih sati, utvrđuje se u skladu sa Zakonom.

Nastavni sat u pravilu traje 45 minuta.

U iznimnim slučajevima, trajanje sata se može skratiti u svim osnovnim školama na području županije, u skladu sa situacijom koja zahtijeva skraćivanje sata, o čemu Odluku donosi Ravnatelj.“

 

 

 

Članak 4.

Članak 47. stavak 6. Statuta se mijenja i isti sada glasi:

„Opći uspjeh učenika od šestog (VI) do devetog (IX) razreda utvrđuje, na prijedlog predmetnih nastavnika, Odjelsko vijeće.“

Članak 5.

Članak 52. stavak 4. se mijenja i isti sada glasi:

„Učenik devetog razreda (IX) koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz jednog predmeta, može polagati popravni ispit nakon isteka petnaest (15) dana od kad mu je priopćen opći uspjeh, bez prava ponovnog polaganja u kolovozu.“

Članak 6.

Članak 55. stavak 3. i stavak 4. se mijenjaju i isti sada glase:

„Učenicima prvog (I), drugog (II), trećeg (III) , četvrtog (IV) i petog (V) razreda u učeničkoj knjižici evidentira se uspjeh na kraju nastavne, odnosno školske godine i služi kao dokaz o završenom razredu.

Učenicima šestog (VI), sedmog (VII), osmog (VIII) i devetog (IX) razreda na kraju nastavne, odnosno školske godine izdaje se svjedodžba o završenom razredu“.

                

                                                       Članak 7.

Članak 65. se mijenja i isti sada glasi:

„Na izrečenu pedagošku mjeru učenik, odnosno njegov roditelj ili skrbnik imaju pravo žalbe drugostupanjskom organu.

Odluka drugostupanjskog organa škole je konačna, osim u slučaju kada se radi o izrečenoj mjeri premještanja učenika u drugu školu, gdje roditelj odnosno skrbnik učenika može uložiti prigovor Ministarstvu u roku od 3(tri) dana od dana prijema pismene odluke drugostupanjskog organa.

Ulaganje prigovora odlaže izvršenje izrečene mjere.“

                                                         Članak 8.

Iza članka 66. dodaje se novi članak 66a. koji glasi:

„U cilju očuvanja zdravlja učenika i školskog osoblja škola je dužna postupati u skladu sa higijensko-epidemiološkim zapovijedima, preporukama i mjerama nadležnih institucija.“

 

 

Članak 9.

Članak 77. mijenja se i sada glasi:

„Član Školskog odbora ne može biti:

a) Ravnatelj, zamjenik i pomoćnik ravnatelja i čelnik sindikata u školama županije,

b) Osoba koja je kažnjavana.“

                                                       Članak 10.

Članak 91. se mijenja i isti sada glasi:

“Odluka o izboru kandidata donosi se većinom glasova od ukupnog broja članova Školskog odbora.

Školski odbor je obvezan u skladu s Odlukom Gradskog vijeća Grada Mostara o kriterijima i postupku za imenovanje upravnih odbora/upravnih vijeća javnih ustanova čiji osnivač je Grad Mostar te njihovim pravima, obvezama i odgovornosti (Službeni glasnik Grada Mostara broj 5/05) prije odlučivanja u Školskom odboru pribaviti odnosno zatražiti pismeni stav gradonačelnika o imenovanju ravnatelja i pomoćnika ravnatelja škole.

Škola je obvezna u roku od 30 (trideset) dana od dana zaključivanja natječaja za izbor ravnatelja dostaviti Ministarstvu prijedlog kandidata za ravnatelja radi davanja suglasnosti.

Po pribavljanju suglasnosti Ministarstva, Školski odbor donosi odluku o imenovanju ravnatelja škole.

Ukoliko škola propusti rok iz stavka 2. ovoga članka ili predloženi kandidat iz određenih razloga ne dobije potrebnu suglasnost, Ministarstvo će tada, uz mišljenje osnivača, imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja škole na mandat od 6 (šest) mjeseci.

Članak 11.

            Iza članka 91. dodaje se novi članak 91.a koji glasi:

„Ravnatelj škole imenuje se na razdoblje od 4 (četiri) godine i po isteku prvog mandata ista osoba može u istoj školi biti ponovno imenovana na samo još jedan mandat. Po isteku mandata ravnatelja, škola je dužna osobi osigurati radno mjesto u skladu sa stručnom spremom i radnom sposobnosti.

U roku od 8 (osam) dana od dana imenovanja ravnatelja škole, pismenim putem će se o odluci o imenovanju ravnatelja obavijestiti svi sudionici natječaja“

Članak 12.

Članak 95. stavak 3. Statuta se mijenja se i sada glasi:

“Pomoćnik ravnatelja škole imenuje se na razdoblje od 4 (četiri) godine i po isteku prvog mandata ista osoba može u istoj školi biti ponovno imenovana na samo još jedan mandat. Po isteku mandata pomoćnika ravnatelja, škola je dužna osobi osigurati radno mjesto u skladu sa stručnom spremom i radnom sposobnosti“

Članak 13.

            Članak 128. mijenja se i isti sada glasi:

„Djelatnost osnovnog obrazovanja financira se sredstvima iz Proračuna Županije i Proračuna jedinice lokalne samouprave.“

Članak 14.

U članku 129. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

„ 5. Prijevoz uposlenika.“

                                                       Članak 15.

Članak 130. mijenja se i sada glasi:

„Jedinica lokalne samouprave/osnivač škole dužan je osigurati sredstva za:

  1. Prijevoz učenika
  2. Prehranu i produženi boravak učenika
  3. Materijalne troškove i amortizaciju
  4. Tekuće održavanje prostorija, nabavu opreme i nastavnih pomagala.“

Članak 16.

Iza članka 130. dodaje se novi članak 130a. koji glasi:

„Jedinica lokalne samouprave/osnivač škole dužna je osigurati besplatan prijevoz za učenike.

Način i uvjeti obavljanja prijevoza uredit će se posebnom odlukom jedinice lokalne samouprave/osnivača škole.“

Članak 17.

Iza članka 134. dodaje se novi članak 134a. koji glasi:

„Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi kojeg je donijelo Ministarstvo, sastavni je dio Statuta škole.“

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i web. stranici škole.

                                                                                                  

Predsjednica Školskog odbora

_________________________

/Mirjana Milićević/