Škola

Natječaj za upražnjena mjesta

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

Grad Mostar

Osnovna škola Marina Držića Buna

Na temelju članka 85. i 85a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ-a“ br. 5/00. 4/04. 5/04. 1/14. I 7/16) članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ-a, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-e, broj:05-02-30-1629/21 od 28.12.2021.godine, te Odluke Školskog odbora o raspisivanju natječaja ur. broj: 13-04-2/22 od 4.1.2022. godine, Školski odbor Osnovne škole Marina Držića Buna raspisuje sljedeći

 

N A T J E Č A J

za upražnjena radna mjesta

  1. a)na neodređeno vrijeme

          pedagog škole                                         1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

  1. b)na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine

   – učitelj biologije                                     1 izvršitelj ( 8 sati tjedno)

   – učitelj katoličkog vjeronauka                 1 izvršitelj (4 sata tjedno)

   – učitelj katoličkog vjeronauka                1 izvršitelj ( 8 sati tjedno)

   – učitelj njemačkog jezika                       1 izvršitelj (8 sati tjedno)

   – učitelj glazbene kulture                         1 izvršitelj (8 sati tjedno)

   – učitelj likovne kulture                          1 izvršitelj (8 sati tjedno)

  1. c)na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s funkcije, a najdalje do 30.06.2022. godine

          učitelj engleskog jezika                         1 izvršitelj (18 sati nastave tjedno)

  1. d)na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najdalje do 30.06.2022.godine

– tajnik škole                                                     1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

Uvjeti natječaja:

Kandidati pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu F BiH („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-e („Narodne novine HNŽ-a“ br. 5/00. 4/04. 5/04. 1/14. I 7/16) i aktima škole.

Svi kandidati pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom trebaju imati:

  • za radna mjesta pod točkom a) – viša ili visoka stručna sprema
  • za radno mjesto pod točkom b)- višu ili visoku stručnu spremu
  • za radno mjesto pod točkom c) – viša ili visoka stručna sprema
  • za radon mjesto pod točkom d) – visoka stručna sprema

Kandidati su pod obveznom i dodatnom dokumentacijom dužni dostaviti original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata.

Pod obveznom dokumentacijom podrazumijeva se: prijava na natječaj, kratak životopis, dokaz o završenoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu.

Kandidati, pored navedenih obveznih dokumenata, trebaju dostaviti i dodatne dokumente utvrđene Pravilnikom o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u Osnovnoj školi Marina Držića Buna: dokaz o radnom stažu – mjerodavni dokument nadležne institucije za mirovinsko osiguranje i/ili potvrda/uvjerenje o volontiranju kandidata u struci, uvjerenje/potvrda nadležne Službe za zapošljavanje o dužini čekanja na posao od dana stjecanja tražene stručne spreme, uvjerenje/potvrda o položenom stručnom ispitu-ukoliko isto posjeduju.

Napomene: Sukladno članku 18.st.3 Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-i („Narodne novineHNŽ“,broj 6/18) prioritet pri upošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. ovog Zakona.

Sva dokumentacija ne smije biti starija od 6(šest) mjeseci , osim dokumentacije koju izdaje matični ured.

Primljeni kandidati su dužni dostaviti liječničko uvjerenje, obavijest o uvođenju u evidenciju prebivališta –boravišta sa osobnim podacima izdanu od MUP-a, kopiju CIPS-ove osobne iskaznice i Uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prije zaključivanja ugovora o radu.

Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će intervju dana 19.1.2022.godine u 10.30 sati u prostorijama škole.

Prijave na natječaj s odgovarajućom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu:

Osnovna škola Marina Držića Buna, Buna bb, 88202 Buna s naznakom “za natječaj”

Školski odbor OŠ Marina Držića Buna