Škola

NATJEČAJ     

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

Grad Mostar

Osnovna škola Marina Držića Buna

 

Temeljem članka 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine HNŽ-a”, br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22 ), članka 88. i 89. Statuta škole, kao i Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa br. 02-30-2164/23 od 16.10.2023. godine, te Odlukom Školskog odbora br. 02-04-547/23 od 24.10.2023. godine, Školski odbor  Osnovne škole Marina Držića Buna raspisuje

 

NATJEČAJ

     za izbor i imenovanje ravnatelja škole

 

Ravnatelj škole  imenuje se na period od četiri (4) godine.

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 1. visoka ili viša stručna sprema,
 2. da ispunjava uvjete za učitelja ili pedagoga sukladno Zakonu,
 3. pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 1. životopis,
 2. izvod iz matične knjige rođenih,
 3. uvjerenje o državljanstvu BiH,
 4. dokaz o stručnoj spremi,
 5. uvjerenje o nekažnjavanju,
 6. dokaz o radnom iskustvu nakon stjecanja stručne spreme,
 7. izjava da nije angažiran na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa,
 8. izjava da nije u rodbinskoj vezi, do drugog stupnja, s bilo kojim članom Školskog odbora.

 

Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od šest (6) mjeseci, osim dokumentacije koju izdaje matični ured.

 

Rok podnošenja prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja natječaja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave s potrebnom dokumentacijom preporučeno dostaviti na adresu:

Osnovna škola Marina Držića Buna, Buna bb 

88202 Buna,  s naznakom „ natječaj za ravnatelja škole“ – NE OTVARATI

Kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od osam (8) dana od dana imenovanja ravnatelja škole.

Napomena: Izabrani kandidat morat će dostaviti: uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca), liječničko uvjerenje i kopiju CIPS-ove osobne prije zaključivanja ugovora o radu.

 

 

Školski odbor Osnovne škole Marina Držića Buna