Škola

N A T J E Č A J za upražnjena radna mjesta

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

Grad Mostar

Osnovna škola Marina Držića Buna

 

Na temelju članka 85. i 85a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ-a“ br. 5/00. 4/04. 5/04.  1/14. 7/16 i 7/22) članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ-i, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-e, broj:02-30-1757/23 od 5.12.2023.godine, te  Odluke Školskog odbora o raspisivanju natječaja Ur. broj: 02-04-442/23 od 8.12.2023. godine, Školski odbor Osnovne škole Marina Držića Buna raspisuje sljedeći

 

N A T J E Č A J

za upražnjena radna mjesta

 

Na određeno vrijeme do 30.06.2024. godine

  • Učitelj razredne nastave……………………………2 izvršitelja(puno radno vrijeme)
  • Učitelj biologije……………………………………1 izvršitelj (6 sati tjedno)
  • Učitelj glazbene kulture……………………………1 izvršitelj (9 sati tjedno)
  • Učitelj likovne kulture…………………………… 1 izvršitelj(7 sati tjedno)
  • Spremačica…………………………………………1 izvršitelj (puno radno vrijeme)
  • Na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s funkcije, a najdalje do 30.06.2024. godine
  • Učitelj engleskog jezika…………………………………….1 izvršitelj (17 sati tjedno)

 

Uvjeti natječaja:

Kandidati pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu FBiH („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-e („Narodne novine HNŽ-a“ br. 5/00. 4/04. 5/04. 1/14. 7/16 i 7/22) i aktima škole.

Svi kandidati pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom trebaju imati:

  • za radna mjesta pod točkom a) pozicije 1.,2.,3. i 4.- višu ili visoku stručnu spremu, pozicija 5. -SSS ili NK
  • za radno mjesto pod točkom b) – viša ili visoka stručna sprema

Kandidati su pod obveznom i dodatnom dokumentacijom dužni dostaviti original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata.

Pod obveznom dokumentacijom podrazumijeva se: prijava na natječaj, kratak životopis, dokaz o završenoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih,  uvjerenje o državljanstvu. 

Kandidati, pored navedenih obveznih dokumenata, trebaju dostaviti i dodatne dokumente utvrđene Pravilnikom o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u Osnovnoj školi Marina Držića Buna: dokaz o radnom stažu – mjerodavni dokument nadležne institucije za mirovinsko osiguranje i/ili potvrda/uvjerenje o volontiranju kandidata u struci, uvjerenje/potvrda nadležne Službe za zapošljavanje o dužini čekanja na posao od dana stjecanja tražene stručne spreme, uvjerenje/potvrda o položenom stručnom ispitu-ukoliko isto posjeduju.

Napomene: Sukladno članku 18.st.3 Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-i („Narodne novine HNŽ“,broj 6/18, 4/21 i 7/22) prioritet pri upošljavanju imaju osobe iz članka 1. ovog Zakona.

Sva dokumentacija ne smije biti starija od šest (6) mjeseci , osim dokumentacije koju izdaje matični ured.

Primljeni kandidati su dužni dostaviti liječničko uvjerenje, obavijest o uvođenju u evidenciju prebivališta –boravišta sa osobnim podacima izdanu od MUP-a, kopiju CIPS-ove osobne iskaznice i Uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prije zaključivanja ugovora o radu.

Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će intervju dana  20.12.2023.godine u 08.30 sati u prostorijama škole.

Prijave na natječaj s odgovarajućom dokumentacijom dostaviti preporučeno poštom na adresu:

Osnovna škola Marina Držića Buna, Buna bb, 88202 Buna s naznakom “za natječaj”

 

Školski odbor OŠ Marina Držića Buna