Škola

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave “Sanacija podova u učionicama”

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD MOSTAR

OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA BUNA

 

Ur. broj: 13-04-591-9/22

Mostar, 14.11.2022. godine

 

Na temelju članka 88. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 8. Pravilnika o javnim nabavama Osnovne škole Marina Držića Buna (Ur. broj 13-04-422/17), članka 85. Statuta Škole Osnovne škole Marina Držića Buna, Školski odbor Osnovne škole Marina Držića Buna na sjednici održanoj dana 14.11.2022. godine, donosi

 

O D L U K U

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave

“Sanacija podova u učionicama”

 

I

Prihvata se prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka javne nabave te se Ugovor za javnu nabavu roba pod nazivom: “Sanacija podova u učionicama” dodjeljuje ponuditelju PLAVI SERVIS d.o.o. Mostar sa ukupnom cijenom ponude u iznosu u iznosu 10.000,00 KM bez PDV-a.

 

II

Predmetni postupak nabave proveo se putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda. JRJN 45214210-5 – Građevinski radovi na osnovnim školama

 

III

Obavijest o nabavi zajedno sa tenderskom dokumentacijom objavljena je na portalu javnih nabava broj obavijesti broj obavijesti 17370-7-3-3/22 od 26.09.2022. godine, te Ispravka obavijesti za nabavu broj 17370-7-3-3-8-5/22 od 27.10.2022. godine.

 

IV

Ova Odluka objavljuje se na web stranici Škole, istovremeno sa upućivanjem iste ponuditeljima koji su učestvovali u postupku javne nabave.

V

Izvještaj o provedenom postupku nabave će biti dostavljen Agenciji za javne nabave Bosne i Hercegovine sukladno s člankom 75. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Odlukom ugovornog tijela pokrenut je postupak javne nabave pod nazivom: “Sanacija podova u učionicama” za potrebe Osnovne škole Marina Držića Buna. Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave imenovano je Odlukom Školskog odbora. Postupak nabave proveden je putem konkurentskog zahtjeva. Shodno Odluci o pokretanju nabave procijenjena vrijednost postupka iznosi 10.000,00 KM bez PDV-a.

Obavijest o nabavi zajedno sa tenderskom dokumentacijom objavljena je na portalu javnih nabava broj obavijesti 17370-7-3-3/22 od 26.09.2022. godine, te Ispravka obavijesti za nabavu broj 17370-7-3-3-8-5/22 od 27.10.2022. godine, a sukladno članku 9. stavak (5) Naputka o uvjetima i načinu objavljivanja obavjesti i dostavljanja izvješća u postupcima javnih nabava u informacijskom sustavu „e-Nabave“ („Službeni glasnik BiH“, br. 90/14 i 53/15).

Sukladno s Tenderskom dokumentacijom i Obavijesti o nabavi 08.11.2022. godine sa početkom u 11:15 održano je javno otvaranje ponuda.

U predviđenom roku za prijem ponuda (08.11.2022. godine do 11:00 sati) u Školu je zaprimljene 2 ponuda ponuditelja: PLAVI SERVIS d.o.o. Mostar i BIŠINA d.o.o. Mostar.

Javnom otvaranju ponuda nisu prisustvovali predstavnici ponuditelja.

Javno otvaranje ponuda provedeno je sukladno s Zakonom o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14, u daljem tekstu Zakon) i Naputkom o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14, u daljem tekstu Naputak).

Po završetku javnog otvaranja Zapisnik je potpisan od Povjerenstva i poslan je ponuditeljima u zakonskom roku od tri dana.

Pregledom dostavljenih ponuda Povjerenstvo zа nаbаvu utvrdilo je dа su pоnude pоnuditelja dоstаvlјеne nа prоpisаn nаčin, da su omotnice sa ponudom ispravno zatvorene te da su ponude uvеzаne i numеrirаne sukladno s zаhtјеvimа iz Tеndеrske dоkumеntаcije.

Povjerenstvo je izvršilo pregled, analizu i ocjenu traženih i dostavlјenih dokumenata na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi isklјučenja ponuditelja, kао i аnаlitički prikаz trаžеnih i dоstаvlјеnih dоkumеntа u svrhu ispunjаvаnjа svih uvjeta sukladno Tenderskoj dokumentaciji, i analizu ponuda u svezi ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i pregleda obrasca za cijenu ponude sa specifikacijom. Povjerenstvo je računski povjerilo specifikaciju ponuditelja i konstatovalo je da ponude ne sadrži računsku pogrešku.

Povjerenstvo je izvršilo pregled, analizu i ocjenu traženih i dostavlјenih dokumenata na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi isklјučenja ponuditelja, kао i аnаlitički prikаz trаžеnih i dоstаvlјеnih dоkumеntа u svrhu ispunjаvаnjа svih uvjeta shodno Tenderskoj dokumentaciji, kao i analizu ponude vezano za ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i pregleda obrasca za cijenu ponude sa specifikacijom.

Nakon izvršenog pregleda Povjerenstvo je jednoglasno konstatovalo sljedeće:

Ponuda ponuditelja PLAVI SERVIS d.o.o. Mostar je kompletna i prihvatljiva i u istoj su dоstаvlјеni svi trаžеni dоkаzi prоpisаni Tеndеrskоm dоkumеntаciјоm, nа prоpisаn nаčin. Povjerenstvo je provjerilo popunjeni obrazac te je utvrdilo da ponuda ponuditelja ispunjаvа svе zаhtјеvе glede оpisа prеdmеtа nаbаvе i tеhničke specifikacije. Ukupna cijena ponude iznosi 10.000,00 KM bez PDV-a. Povjerenstvo je računski povjerilo specifikaciju ponuditelja i konstatuje da ponuda ne sadrži računsku pogrešku.

Ponuda ponuditelja BIŠINA  d.o.o. Mostar je kompletna i prihvatljiva i u istoj su dоstаvlјеni svi trаžеni dоkаzi prоpisаni Tеndеrskоm dоkumеntаciјоm, nа prоpisаn nаčin. Povjerenstvo je provjerilo popunjeni obrazac te je utvrdilo da ponuda ponuditelja ispunjаvа svе zаhtјеvе glede оpisа prеdmеtа nаbаvе i tеhničke specifikacije. Ukupna cijena ponude iznosi 12.000 KM bez PDV-a. Povjerenstvo je računski povjerilo specifikaciju ponuditelja i konstatuje da ponuda ne sadrži računsku pogrešku.

Sukladno s Tenderskom dokumentacijom kojom je predviđena e-aukcija Povjerenstvo je konstatiralo da se na istu pozovu ponuditelji, te da se e-aukcija održi 11.11.2022. godine u 11:00 sati

Nakon provedenog postupka e-aukcije, u nastavku rada Povjerenstva, , uvidom u Izvješće o provedenoj e-aukciji, koji sa sastavni dio ovog Zapisnika, Povjerenstvo konstatuje da nije došlo do promjena početnih cijena ponuda.

Temeljem naprijed navedenog Povjerenstvo je jednoglasno ocijenilo da je ponuda ponuditelja PLAVI SERVIS d.o.o. Mostar ocijenjena kao najpovoljnija sukladno kriteriju najniža cijena. Ovom Odlukom prihvaćen je prijedlog Povjerenstva. U postupku donošenja Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo za javne nabave pravilno i potpuno dalo ocjenu prispjelih ponuda, kao i da je izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno s Zakonom o javnim nabavama, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskom dokumentacijom.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem Ugovornog tijela najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, u pisanoj formi u tri primjerka.

Predsjednik  Školskog  odbora

__________________________

Mirjana Milićević

Dostaviti:

–              Ponuditeljima,

–              web stranica,

–              a/a