Škola

ODLUKUA O  IZMJENAMA  I DOPUNAMA  STATUTA    OSNOVNE ŠKOLE  MARINA DRŽIĆA BUNA

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko – neretvanska županija

Grad Mostar

OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA BUNA

 

 

 

Na temelju članka 1. Zakona o izmjeni zakona  o osnovnom odgoju i obrazovanju  ( Narodne novine HNŽ-a 7/22), čl. 85. Statuta Škole, Suglasnosti Gradskog vijeća Grada Mostara Br:01-02-659/22 od 31.10.2022.g. i Suglasnosti Ministarstva prosvjete,znanosti.kulture i športa Ur.br:02-02-2062/22 od 13.10.2022.g., Školski odbor Osnovne škole Marina Držića Buna na sjednici održanoj dana 7.12.2022.godine donosi

 

 

ODLUKU

O  IZMJENAMA  I DOPUNAMA  STATUTA

   OSNOVNE ŠKOLE  MARINA DRŽIĆA BUNA

 

Članak 1.

 

Članak 91.a mijenja se i glasi :

„ Ravnatelj škole imenuje se na razdoblje od 4 (četiri) godine . Po isteku  mandata  ravnatelja , škola je dužna osobi osigurati radno mjesto u skladu s stručnom spremom i radnom sposobnosti .

U roku od 8(osam) dana od dana imenovanja ravnatelja škole, pismenim putem će se o odluci o imenovanju ravnatelja obavijestiti svi sudionici natječaja.“

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici škole.

 

 

 

 

 

Ur.broj: 13-04-714/22

Buna,    7.12.2022 . godine

Predsjednik školskog odbora

______________________

Mirjana Milićević