Škola

O D L U K A o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave  “Sanacija školskog prostora (podova u učionicima)”

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD MOSTAR

OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA BUNA

 

Ur. broj: 13-04-687-6/22

Mostar, 15.12.2022. godine

 

Na temelju članka 88. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22), članka 8. Pravilnika o javnim nabavama Osnovne škole Marina Držića Buna (Ur. broj 13-04-422/17), članka 85. Statuta Škole Osnovne škole Marina Držića Buna, Školski odbor Osnovne škole Marina Držića Buna na sjednici održanoj dana 15.12.2022. godine, donosi

 

O D L U K U

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave

 Sanacija školskog prostora (podova u učionicima)”

 

I

Prihvata se prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka javne nabave te se Ugovor za javnu nabavu roba pod nazivom: “Sanacija školskog prostora (podova u učionicima)” dodjeljuje ponuditelju PLAVI SERVIS d.o.o. Mostar sa ukupnom cijenom ponude u iznosu u iznosu 34.175,00 KM bez PDV-a.

 

II

Predmetni postupak nabave proveo se putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda. JRJN 45214210-5 – Građevinski radovi na osnovnim školama

 

III

Obavijest o nabavi zajedno sa tenderskom dokumentacijom objavljena je na portalu javnih nabava broj obavijesti broj obavijesti 17370-7-3-5/22 od 30.11.2022. godine.

 

IV

Ova Odluka objavljuje se na web stranici Škole, istovremeno sa upućivanjem iste ponuditeljima koji su učestvovali u postupku javne nabave.

V

Izvještaj o provedenom postupku nabave će biti dostavljen Agenciji za javne nabave Bosne i Hercegovine sukladno s člankom 75. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Odlukom ugovornog tijela pokrenut je postupak javne nabave pod nazivom: “Sanacija školskog prostora (podova u učionicama)” za potrebe Osnovne škole Marina Držića Buna. Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave imenovano je Odlukom Školskog odbora. Postupak nabave proveden je putem konkurentskog zahtjeva. Shodno Odluci o pokretanju nabave procijenjena vrijednost postupka iznosi 34.188,00 KM bez PDV-a.

Obavijest o nabavi zajedno sa tenderskom dokumentacijom objavljena je na portalu javnih nabava broj obavijesti 17370-7-3-5/22 od 30.11.2022. godine. Sukladno s Tenderskom dokumentacijom i Obavijesti o nabavi 14.12.2022. godine sa početkom u 11:15 održano je javno otvaranje ponuda. U predviđenom roku za prijem ponuda (14.12.2022. godine do 11:00 sati) u Školu je zaprimljena 1 ponuda ponuditelja: PLAVI SERVIS d.o.o. Mostar. Javnom otvaranju ponuda nisu prisustvovali predstavnici ponuditelja. Javno otvaranje ponuda provedeno je sukladno s Zakonom o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22, u daljem tekstu Zakon) i Naputkom o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14, u daljem tekstu Naputak).

Po završetku javnog otvaranja Zapisnik je potpisan od Povjerenstva i poslan je ponuditelju u zakonskom roku. Pregledom dostavljene ponude Povjerenstvo zа nаbаvu utvrdilo je dа je pоnuda pоnuditelja dоstаvlјеne nа prоpisаn nаčin, da je omotnice sa ponudom ispravno zatvorena te da je ponuda uvеzаna i numеrirаna sukladno s zаhtјеvimа iz Tеndеrske dоkumеntаcije. Povjerenstvo je izvršilo pregled, analizu i ocjenu traženih i dostavlјenih dokumenata na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi isklјučenja ponuditelja, kао i аnаlitički prikаz trаžеnih i dоstаvlјеnih dоkumеntа u svrhu ispunjаvаnjа svih uvjeta sukladno Tenderskoj dokumentaciji, i analizu ponuda u svezi ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i pregleda obrasca za cijenu ponude sa specifikacijom. Povjerenstvo je računski povjerilo specifikaciju ponuditelja i konstatovalo je da ponuda ne sadrži računsku pogrešku.

Povjerenstvo je izvršilo pregled, analizu i ocjenu traženih i dostavlјenih dokumenata na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi isklјučenja ponuditelja, kао i аnаlitički prikаz trаžеnih i dоstаvlјеnih dоkumеntа u svrhu ispunjаvаnjа svih uvjeta shodno Tenderskoj dokumentaciji, kao i analizu ponude vezano za ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i pregleda obrasca za cijenu ponude sa specifikacijom.

Nakon izvršenog pregleda Povjerenstvo je jednoglasno konstatovalo da je ponuda ponuditelja PLAVI SERVIS d.o.o. Mostar kompletna i prihvatljiva i da su u istoj dоstаvlјеni svi trаžеni dоkаzi prоpisаni Tеndеrskоm dоkumеntаciјоm, nа prоpisаn nаčin. Povjerenstvo je provjerilo popunjeni obrazac te je utvrdilo da ponuda ponuditelja ispunjаvа svе zаhtјеvе glede оpisа prеdmеtа nаbаvе i tеhničke specifikacije. Ukupna cijena ponude iznosi 34.175,00 KM bez PDV-a. Povjerenstvo je računski povjerilo specifikaciju ponuditelja i konstatuje da ponuda ne sadrži računsku pogrešku.

Sukladno s odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije (“Službeni glasnik BiH”, broj 66/16), da budući da je primljena jedna ponuda e-aukcija se nije mogla održati.

Temeljem naprijed navedenog Povjerenstvo je jednoglasno ocijenilo da je ponuda ponuditelja PLAVI SERVIS d.o.o. Mostar ocijenjena kao najpovoljnija sukladno kriteriju najniža cijena. Ovom Odlukom prihvaćen je prijedlog Povjerenstva. U postupku donošenja Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo za javne nabave pravilno i potpuno dalo ocjenu prispjelih ponuda, kao i da je izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno s Zakonom o javnim nabavama, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskom dokumentacijom.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem Ugovornog tijela najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, u pisanoj formi u tri primjerka.

 

Predsjednica  Školskog  odbora

__________________________

Mirjana Milićević

Dostaviti:

–              Ponuditeljima, 

–              web stranica,

–              a/a