Škola

O D L U K A o prihvatanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu ponuditelja ” Nabava opreme i pomagala Osnovne škole Marina Držića Buna “

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD MOSTAR

OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA BUNA

 

Broj: 13-04-772-5/22
Mostar, 27.12.2022. godine

 

Na temelju članka 87. stavak (3) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), članka 2. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), te odredbi Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Osnovne škole Marina Držića Mostar broj: 13-04-423/17 od 07. srpnja 2017. godine, ravnateljica Osnovne škole Marina Držića Buna donosi

 

O D L U K U

o prihvatanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu

ponuditelja “ Nabava opreme i pomagala Osnovne škole Marina Držića Buna

 

I

Ovom Odlukom prihvata se prijedlog cijene ponuditelja Educa d.o.o. Mostar,Stjepana Radića 7, 88000 Mostar u nabavi usluga/roba po izravnom sporazumu pod nazivom” Nabava opreme i pomagala Osnovne škole Marina Držića Buna ” sa ukupnom cijenom od 3.000,00 KM bez PDV-a.

II

Sa odabranim ponuditeljem će se potpisati ugovor za nabavu opreme i pomagala.

 

III

Ponuditelj iz točke I ove Odluke po realiziranju predmetne nabave će dostaviti fakturu/račun Osnovnoj školi Marina Držića Buna.

 

IV

Izvješće o provedenom postupku javne nabave objaviti u informacijskom sustavu “E-nabave” na način i sukladno sa Naputkom o uvjetima i načinu objave obavijesti i dostavljanja izvješća u postupcima javnih nabavi u informacijskom sustavu “E-nabave” (“Službeni glasnik BiH”, br: 90/14 i 53/15).

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak nabave proveden je putem izravnog sporazuma. Shodno Odluci o pokretanju nabave procjenjena vrijednost nabave je 3.000,00 KM bez PDV-a.

Postupak nabave je pod šifrom JRJN 39161000-8. Istraživanjem tržišta ponuditelju Educa d.o.o. Mostar, upućen je zahtjev za dostavu prijedloga cijene sa Obrascem za prijedlog cijene. Dana 27.12.2022. godine zaprimljen je popunjen Obrazac za prijedlog cijene ponuditelja Educa d.o.o. Mostar. Ukupna cijena  iznosi 3.000,00 KM bez PDV-a. Cijena ponuditelja bez PDV-a je u okviru osiguranih financijskih sredstava u proračunu ugovornog tijela i u okviru je procijenjene vrijednosti nabave.

 

Sukladno s člankom 87 stavak (3) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), Pravilnikom o postupku izravnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), i Pravilnikom o postupku izravnog sporazuma (ur. broj: 13-04-423/17 od 07. srpnja 2017. godine), a temeljem naprijed navedenog donošenjem ove Odluke prihvaćen je prijedlog Dubravke Kopilaš za pripremu i provedbu postupka izravnog sporazuma.

 

Pouka o pravnom lijeku: U postupku izravnog sporazuma nije dozvoljena žalba.

 

 

Ravnateljica

__________________________

Inge Bevanda

 

Dostaviti:

–              web stranica,

–              ponuditelj,

–              a/a