Blog

Škola

O D L U K A o prihvatanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu ponuditelja ” Nabava opreme i pomagala Osnovne škole Marina Držića Buna “

O D L U K A o prihvatanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu ponuditelja ” Nabava opreme i pomagala Osnovne škole Marina Držića Buna “

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD MOSTAR OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA BUNA   Broj: 13-04-772-5/22 Mostar, 27.12.2022. godine   Na temelju članka 87. stavak (3) Zakona

Osnovna škola Marina Držića Buna