Škola

Preventivne mjere za škole

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON / ŽUPANIJA

Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije

M.Tita 53, 88ooo Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551 477  

Mostar; 19.08.2020. god.                                                      

                                                                       

Preventivne epidemiološke mjere za škole

HNK/Ž bilježi porst COVID-19 oboljelih u zadnjih 15 dana.

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom u našem kantonu ZZJZ HNK/Ž daje prijedlog preventivnih mjera za rad školskih ustanova. Važno je uzeti u obzir da se u jesenjim i zimskim mjesema očekuje porast broja COVID oboljelih uz pojavu drugih kapljičnih infekcija, tako da će se mjere mijenjati u skladu sa razvojem epidemiološke situacije.

Provođenje i poštivanje opštih mjera za sprječavanje širenja COVID infekcije u svim školama podrazumijeva:

 • Odravanje fizičke distance;                                                                                                              

Potrebno je organizitovati rad u školama na način kojim će se osigurati fizički razmak koliko je moguće. Neophodno je:

 • Da se pri ulasku i izlasku iz škole održava međusobni razmak (najmanje 1,5 m) kao i u učionicama,
 • da bi se smanjio kontakt između učenika različitih razreda završetak nastave I izlazak iz škole organizovati tako da učenici ne izlaze istovremeno i da školu napuštaju razredi po unaprijed utvrđenom rasporedu,
 • Prilikom dovođenja ili odvođenja učenika nižih razreda roditelji ne treba da se zadržavaju u školskom dvorištu. Oni dovode ili odvode učenike nižih razreda do ulaza i ne ulaze u školu uz obavezno održavanje fizičke distance.
 • Higijena i dezinfekcija ruku, dezinfekcija površina;

Na početku školske godine je potrebno sprovesti edukaciju uposlenika i učenika škole o načinu i značaju kontinuiranog provođenja preventivnih mjera.

 • Potrebno je obezbjediti redovno pranje ruku vodom i tečnim sapunom, sušenje papirnim ubrusima i odlaganje u kante za otpad sa poklopcem.
 • Na ulazu u školu i nekoliko dostupnih mjesta u školi moraju biti postavljeni dozatori sa dezinficijensom za ruke i uputom za korištenje.
 • Neophodno je da se obavlja čišćenje i dezinfekcija radnih površina, kvaka na vratima i prozorima, slavina u toaletima prekidača za struju i sl. koje koristi veći broj osoba najmanje dvaputa dnevno,

Uposlenici škola koji rade na čišćenju i održavanju školskog objekta treba da se educiraju o dezinficijensima koji se koriste, njihovoj pripremi i korištenju. Za ovu edukaciju škole treba da se obrate higijesko-epidemiološkim službama pripadajućih Domova zdravlja

 • Organizacija rada i prostora;

Učenici jednog razreda treba da pohađaju nastavu samo u jednoj učionici (razredna a ne kabinetska nastava). Potrebno je:

 • da u učionicama ne bude više od 15 učenika,
 • da u jednoj klupi sjedi jedan učenik,
 • da školske klupe budu razmaknute najmanje 1,5 metar,
 • da fizički kontakti između razreda budu smanjeni što je moguće više,
 • da se fizičko vaspitanje izvodi samo na otvorenom prostoru,
 • da se prostorije obavezno provjetravaju više puta dnevno (najmanje dva puta pola sata prije dolaska i pola sata nakon odlaska učenika) ili, ako to vremenske prilike dozvoljavaju, ostaviti otvoren prozor,
 • treba izbjegavati korištenje klimatizacijskih i ventilacijskih uređaja,
 • da prolaz kroz zajedničke prostorije bude organizovan tako da ne prolaze istovremeno učenici različitih razreda nego naizmjenično po utvrđenom rasporedu,
 • svako dijete donosi svoju užinu i ne dijeli je sa drugom djecom,
 • da se pri korištenju toaleta voditi računa o poštivanju fizičke distance i obaveznom pranju ruku nakon korištenja toaleta,
 • U zbornici učitelji i nastavnici poštuju fizičku distancu i zadržavaju se što kraće u zajedničkim prostorijama.
 • Svi uposlenici u školi su obavezni da pravilno nose maske koje prekrivaju usta i nos. Ukoliko se koriste jednokratne maske potrebno je nakon upotrebe da se iste odlože u obilježene kante sa poklopcem za tu namjenu koje izvan doticaja sa učenicima.
 • Dežurni nastavnici vode računa o pridržavanju navedenih mjera na ulazu u školu, hodnicima I zajedničkim prostorijama, a razredni nastavnici I učitelji vode računa o pridržavanju i provođenju mjera u učionicama.
 • Svi uposlenici i učenici su obavezni da mjere tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska u školu. U slučaju povećane tjelesne temperature, osoba ne dolazi u školu i javlja se telefonom direktoru i doktoru porodične medicine.
 • U slučaju pojave COVID pozitivnog slučaja u nekom od razreda svi učenici tog razreda idu u samoizolaciju u trajanju 14 dana i za njih je potrebno obezbjediti odvijanje online nastave.
 • Za djecu koja imaju neka od hroničnih oboljenja neophodno je da roditelji prije početka školske godine donesu mišljenje nadležnog ljekara o procjeni zdravstvenog stanja djeteta i mogućnosti pohađanja nastave.
 • U slučajevu da nadležni ljekar ne preporučuju pohađanje nastave za dijete u školi neophodno je obezbjediti online nastavu.

Gore navedene preventivne epidemiološke mjere za početak nastave u školama su u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom. Krizni štab Ministarstva zdravstva HNK/Ž će kontinuirano pratiti dalji razvoj epidemiološke situacije I u skladu s tim davati nove prijedloge mjera i modela za odvijanje nastave.