Škola

Krizni plan-OŠ Marina Držića Buna

 

U skladu sa Zapovijedi Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4670/20 od 20.8.2020.godine, Preporukom Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4671/20 od 20.8.2020. godine, Preporuke za Škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021 Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Preventivnih epidemioloških mjera za škole Zavoda za javno zdravstvo HNŽ i Kriznog stožera Ministarstva zdravlja, rada i socijalne zaštite HNŽ broj: 06-02-33-301/20 od 19.8.2020. godine te članova 36. i 37. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a (“Službe novine HNŽ”, br.5/00,4/04,5/04,1/14 i 7/16), te aktima Škole donosi se:

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog corona virusa (COVID-19)

UVOD

Za vrijeme boravka učenika u školi dijete se mora osjećati sigurno i zdravstveno zaštićeno. Odgovornost za djetetovu sigurnost i zaštitu zdravlja, kao i rizik sekundarnog prenosa virusa iz škole u domaćinstva i obratno dijele svi zaposlenici Škole i roditelji učenika. Provođenjem Kriznog plana poduzimaju se mjere zaštite učenika i zaposlenika, i preciziraju se uloge svih zaposlenika škole u osiguravanju sigurnog i zdravog okruženja u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

KRIZNI TIM

 1. Ravnateljica imenuje školski operativni tim za dalje poduzimanje neophodnih aktivnosti u vezi
  sa sprečavanjem širenja zaraze u radnim prostorijama Škole, te donosi uputstva i instrukcije.
 2. Krizni tim Kriznog plana čine: predstavnici roditelja, nastavnika, nenastavnog osoblja i lokalne zajednice.
 3. Tim je formiran u cilju zaštite zdravlja i prevencije zaraze koronavirusom,
  da kontinuirano prati epidemiološku situaciju i organizira rad u Školi shodno
  odlukama relevantnih tijela, ministarstava i institucija.

CILJEVI KRIZNOG PLANA

 

 1. Koordinacija na razini škole – adekvatna edukacija za zaposlenike,
 2. Procedure nadzora učenika, roditelja i zaposlenika,
 3. Jasno definiratii točke ulaska u instituciju, vremenski planirati termine ulaska učenika u školu,
 4. Timovi za brze odgovore (krizni timovi na dnevnoj bazi),
 5. Mjere prevencije i kontrole i komunikacija sa zdravstvenim institucijama (obvezno korištenje rukavica i maski),
 6. Procedure čišćenja i dezinfekcije, ispravno, konzistentno, temeljito čišćenje okolnih površina sa vodom i deterdžentom i primjena uobičajenih mjera dezinfekcije na razini škole (dezinfekcija prostora, pranje ruku, te dezinfekcija obuće na ulazima u školu),
 7. Sigurnosni postupci – protokol,
 8. Komunikacija o riziku, provoditi brzu i redovnu internu komunikaciju,
 9. Svakodnevno praćenje i evidencija stanja u školi kroz internu dokumentaciju/evidentne liste svakodnevna kontrola istog.

Protokoli postupanja u kriznim situacijama

Protokolima postupanja definirane su:

          mjere sigurnosti i zdravlja u ustanovi,

          obvezni postupci zaposlenika ustanove u kriznim situacijama,

          interna dokumentacija i evidentne liste (pripadajuće izjave koje treba popuniti i čuvati u
arhivi uz svaki protokol i datum postupanja po istom).

 

PREDMET I PRIMJENA

Krizni plan pripravnosti izrađuje se zbog pojave bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) (u daljem tekstu: Plan). Planom se utvrđuju:

          mjere u Školi, koje se poduzimaju u kontekstu borbe protiv zarazne bolesti shodno upustvima koja donose nadležni krizni stožeri, ministarstvo zdravstva, drugi organi vlasti i Škola,

          preporuke zaposlenim, učenicima i roditeljima kako da reagiraju i što da poduzimaju u slučaju da neko od učenika ili osoblja bude zaražen korona virusom ili se sumnja da je obolio,

          imenovanja timova za poduzimanje neophodnih aktivnosti u vezi sa prevencijom širenja zaraze u radnim prostorijama Škole.

OPĆE MJERE UTVRĐENE PLANOM

          Mjere za prevenciju i kontrolu infekcije su ključne kako bi se osigurala zaštita učenika, zaposlenika i roditelja i porast broja slučajeva u Školi,

          Provođenje higijene i dezinfekcije ruku, obuće će se vršiti od strane tehničkog i dežurnog osoblja na ulazu u školu,

          Podaci o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i broju infekcija u Školi, kako bi se osigurala prevencija za zaposlenike, učenike, roditelje i druge posjetioce.

ZAPOSLENICI, UČENICI I RODITELJI ŠKOLE I MJERENJE TEMPERATURE

Rad u Školi se organizira na slijedeći način kojim će se osigurati fizički razmak:

                    

          da se pri ulasku i izlasku iz Škole održava međusobni razmak (najmanje 1,5m),

          pri ulasku u Školu učenicima i zaposlenicima se mjeri temperatura poslije čega se upućuju na ulazak na način da se dezinfikuje obuća u posebnoj posudi sa dezifinsijensom,

          na ulazima su postavljeni dozeri za dezinfekciju ruka,

          da bi se smanjio kontakt između učenika različitih razreda početak/završetak nastave i dolazak/izlazak iz škole organizovati tako da učenici ne dolaze/izlaze istovremeno i da u školu dolaze/napuštaju razredi po unaprijed utvrđenom rasporedu,

          prilikom dovođenja ili odvođenja učenika nižih razreda roditelji ne treba da se zadržavaju u školskom dvorištu. Oni dovode ili odvode učenike do ulaza uz obavezno održavanje fizičke distance i ne ulaze u Školu.

HIGIJENA I DEZINFEKCIJA RUKU, HIGIJENA I DEZINFEKCIJA RADNOG PROSTORA

          Na početku školske godine je potrebno sprovesti edukaciju uposlenika i učenika škole o načinu i značaju kontinuiranog provođenja preventivnih mjera,

          Redovno pranje ruku vodom i tečnim sapunom, sušenje papirnim ubrusima i odlaganje u kante za otpad sa poklopcem,

          Na ulazu u školu i nekoliko dostupnih mjesta u školi postavljenje dozatora sa dezinficijensom za ruke i uputom za korištenje,

          Čišćenje i dezinfekcija radnih površina, kvaka na vratima i prozorima, slavina u toaletima prekidača za struju i sl. koje koristi veći broj osoba najmanje dva puta dnevno,

          Edukacija uposlenika škole koji rade na čišćenju i održavanju školskog objekta o dezinficijensima koji se koriste, njihovoj pripremi i korištenju.

UČENICI IZ RIZIČNIH SKUPINA

          za djecu koja imaju neka od kroničnih oboljenja neophodno je da roditelji prije početka školske godine donesu mišljenje nadležnog liječnika o procjeni zdravstvenog stanja djeteta i mogućnosti pohađanja nastave,

          u slučaju da nadležni liječnik ne preporučuje pohađanje nastave za dijete u Školi neophodno je obezbijediti nastavu na daljinu,

          učenici koji u zajedničkom domaćinstvu imaju osobe sa hroničnim oboljenjima, stare i iznemogle osobe i druge osobe iz rizičnih skupina nisu obavezni pohađati redovnu nastavu u Školi, te će se i za njih obezbijediti nastava na daljinu, uz izjavu o navedenom.

ORGANIZACIJA RADA I PROSTORA

Učenici jednog razreda će pohađati nastavu u jednoj učionici (razredna, a ne kabinetska nastava).

Škola će osigurati:

          da u jednoj klupi sjedi jedan učenik,

          da školske klupe budu razmaknute najmanje 1,5 metar,

          da fizički kontakti između odjeljenja budu smanjeni na minimum,

          da se prostorije obvezno provjetravaju više puta dnevno (dva puta, pola sata prije dolaska i pola sata nakon odlaska učenika) ili ako vremenske prilike dozvoljavaju, ostaviti otvoren prozor,

          prolaz kroz zajedničke prostorije će biti organiziran tako da učenici različitih razreda prolaze naizmjenično po utvrđenom rasporedu,

          školsko dvorište, holovi i hodnici će biti označeni zbog držanja predviđenog rastojanja (trakama, bojom).

Škola će:

          upozoriti zaposlenike da izbjegavaju korištenje klimatizacijskih i ventilacijskih sredstava,

          obavijestiti roditelje i učenike da sa sobom donose svoju užinu i da je ne dijele sa drugim učenicima,

          upozoriti učenike da se pri korištenju toaleta vodi računa o poštovanju fizičke distance i obveznom pranju ruka nakon korištenja toaleta,

          upozoriti zaposlenike da poštuju fizičku distancu i da se što kraće zadržavaju u zajedničkim prostorijama,

          upozoriti sve zaposlenike Škole da su obvezni pravilno nositi maske/vizire koje prekrivaju usta i nos,

          ukoliko se nose jednokratne maske potrebno je nakon uporabe da se iste odlože u obilježene kante sa poklopcem, koje su izvan doticaja sa učenicima,

          zadužiti dežurne nastavnike da vode računa o pridržavanju navedenih mjera na ulazu u Školu, u hodnicima i zajedničkim prostorijama, a svi učitelji i nastavnici da vode računa o pridržavanju i provođenju mjera u učionicama,

          obavijestiti sve zaposlenike i učenike da su obvezni da mjere tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska u školu. U slučaju povećane tjelesne temparature, zaposlenik ne dolazi u Školu i javlja se telefonom ravnateljici i liječniku obiteljske medicine. Roditelj učenika koji ima povišenu temperaturu o tome obavještava razrednika i liječnika obiteljske medicine, a učenik ostaje kod kuće i slijedi uputstva liječnika,

          u odjeljenjima u kojima nije moguće ispoštovati maksimalno dozvoljeni broj učenika,

          Predmet Tjelesni i zdravstveni odgoj izvodi se samo na otvorenom prostoru.

ULAZAK U ZGRADU I SASTANCI

          školske sastanke koje nije moguće obaviti u skladu sa epidemiološkim mjerama obavit će se video vezom, telefonom,

          svaki dolazak u školu od strane lica koja nisu zaposlenici ili učenici se mora ranije najaviti i od strane Škole odobriti,

          neposredni rad i sastanci sa nezaposlenim licima i strankama reduciraju se na minimum, a prilikom održavanja moraju se poštovati sve higijensko epidemiološke mjere (posebno nošenje maski i fizička distanca),

          sastanci će se organizirati u prostorijama koje omogućavaju održavanje potrebne distance (školski hol),

          svi individualni i roditeljski sastanci će se održavati putem telefona i video poziva, osim u izvanrednim okolnostima,

          pošta se odlaže u poštansko sanduče smješteno na glavnom ulazu, a u slučaju preporučenih pošiljki na poziv poštara preuzima ih zadužena osoba,

          dostava kancelarijskog materijala, obroka, sredstava za čišćenje, tiska i ostalog se preuzima na glavnom ulazu u Školu,

          školska ambulanta vrši prijem pacijenata prema utvrđenom planu i protoklu,poštujući sve mjere prevencije i zaštite.

Dezinfekcija i higijena školskog prostora

          U skladu sa preporukama nadležnih dezinfekcija i higijena školskog prostora će se održavati prema Planu higijenskog održavanja prostora, čišćenja, dezinfekcije radnih površina i provjetravanja prostora kojeg Škola posjeduje,

          U prilogu Plana se nalaze obrasci evidentnih lista sa terminina, nazivom prostora, imenom i prezimenom osobe koja je realizoiralaa svakodnevnu dezinfekciju, čišćenje, provjetravanje školskog prostora,

          Osobe zadužene za čišćenje i održavanje školskih površina svakodnevno popunjavaju evidentne liste, u skladu sa navedenim Planom čišćenja.

Praćenje kontakata

          Zaposlenici Škole obvezni su da vode računa o osobama sa kojima su u zadnjih 48 sati bili na manjoj fizičkoj udaljenosti od 1,5 m i vremenski duže od 15 minuta (bliski kontakt),

          U slučaju da je učenik testiran na koronavirus ili poslan u samoizolaciju od strane nadležnih službi, roditelji su obavezni telefonski obavjestiti Školu.

izolacija učenika i nastavnika

          Svi zaposlenici Škole su obvezni ostati kod kuće u slučaju pojave simptoma bolesti uzrokovane zarazom (povišena temperatura, iznad 36,9) te o tome obavijestiti nadležnu zdravstvenu ustanovu i Školu. Dužnost svih zaposlenih je postupiti na isti način i ako su

bili u kontaktu sa osobom oboljelom od koronavirusa ili su se vratili iz područja u kojima je registriranaa pojava koronavirusa,

          Zaposlenik koji u toku radnog vremena osjeti neke od simptoma ravnateljica odmah udaljuje sa nastave i prijavljuje slučaj nadležnim. U slučaju određivanja izolacije od strane liječnika, zaposlenik sa blažim simptomima obavlja nastavu na daljinu, a ako su teži slučajevi ide na bolovanje, a za odvijanje nastave osigurat će se adekvatna zamjena.

          Učenika koji tijekom nastave osjeti neki od simptoma nastavnik šalje u sobu za izolaciju i obavještava roditelje koji su dužni preuzeti učenika. Do dolaska roditelja ili druge ovlaštene osobe učenik boravi u sobi za izolaciju pod nadzorom odrasle osobe do dolaska roditelja. Prilikom boravka u sobi poštuju se epidemiološke mjere udaljenosti i zaštitnih maski. Po napuštanju izolacijske sobe, osoblje zaduženo za higijenu dezinficira sobu.

NASTAVA NA DALJINU

Ovisno od epidemiološke siuacije nastava na daljinu će se koristiti u slučajevima:

          Upućivanje grupe učenika jednog odjeljenja na nastavu na daljinu,

          Izolacije ili oboljenja učenika ili nastavnika,

          Nepohađanja redovne nastave učenika ,

          Za projektne aktivnosti, takmičenja, sudjelovanja na konkursima, te korištenje e-book u cilju prevencije zaraze korištenjem knjiga iz biblioteke.

Prijenos dokumentacije i čuvanje predmeta i dokumentacije

          Zaposlenici Škole su u obvezi da budu pripravni i da imaju: pismene pripreme, mjesečne i godišnje planove, sa pripadajućom dokumentacijom za koju su zaduženi kako bi bila na raspolaganju, te da uredno vode evidenciju o predmetima i dokumentaciji i istu uredno pohranjuju i proslijeđuju na školski e-mail u skladu sa utvrđenim terminima. Škola će arhivirati sve u vidu e-dokumentacije.

          Razredne knjige će biti dostupne samo u zbornici, a nastavnici će upisivati potrebne podatke također u zbornici, bez izmještanja i nošenja istih u učionice.

ŠKOLSKI RAČUNARI

          Zadužuje se osoba da provjerava ispravnost računara i laptop uređaja, u cilju osposobljavanja istih za rad sa učenicima koji nastavu pohađaju na daljinu. Postojeća Platforma ostaje aktivna i upotrebljiva u obrazovno odgojnom radu.

          Sve moguće aktivnosti nastave na daljinu će se realizovati iz školskog IT kabineta.

          U skladu sa mogućnostima Škola ustupa računar nastavniku ili učeniku koji isti neposjeduje.

PREPORUKE ZAPOSLENIM I UČENICIMA

Preporučuje se, svakodnevno praćenje i djelovanje u skladu sa uputstvima, zapovijedima te drugim aktima ovlaštenih institucija i tijela, te redovno dvosmjerno informiranje, škola, nadležnog ministarstva i zdravstvenih ustanova, kriznih stožera.

ODGOVORNOST ZA POSTUPANJE PO PLANU

 1. Za postupanje po ovom planu i za njegovu implementaciju odgovorni su svi zaposleni,
  u koordinaciji sa školskim Kriznim timom.
 2. Ovaj plan primjenjuje se od dana njegovog donošenja, a mijenjat će se i dopunjavati shodno preporukama i zapovijedima nadležnih organa.

NEPRIDRŽAVANJE MJERA UTVRĐENIH PLANOM

 

Nepridržavanje mjera utvrđenih ovim planom od strane zaposlenika, učenika i roditelja Škole predstavlja kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“, broj 29/05).

Krizni plan pripravnosti donesen je 17.8.2020.godine13-01-393/20, razmatran i usvojen na sjednici Učiteljskog vijeća 18.8..2020.godine, a urađen je u suradnji sa predstavnicima roditelja i učenika Škole, te dopunjen skladu sa Zapovijedi Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4670/20 od 20.8.2020.godine, Preporukom Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4671/20 od 20.8.2020. godine

Školski odbor škole je upoznat sa Kriznim planom pripravnosti, te stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 13-01-427/20

Buna, 31.8.2020.godine

Dostaviti:

Ravnatelju

Tajniku škole

Kriznom timu OŠ Marina Držića Buna

Oglasnoj ploči Škole

a/a

                                                                                                          Ravnateljica

     ________________________

                                                                                               /Inge Bevanda,mag.spec.dplc/