Škola

Slobodna radna mjesta

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

Grad Mostar

Osnovna škola Marina Držića Buna

Na temelju članka 85. i 85a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ-a“ br. 5/00. 4/04. 5/04. 1/14. I 7/16) članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ-a („Narodne novine HNŽ-a“ br. 8/18.), suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-e, broj:05-02-30-1477/20 od 19.8.2020.godine, te Odluke Školskog odbora o raspisivanju natječaja ur. broj: 13-04-531/20 od 25.9.2020. godine, Školski odbor Osnovne škole Marina Držića Buna raspisuje sljedeći

 

N A T J E Č A J

za slobodna radna mjesta

 1. a.)na određeno vrijeme do 15.7.2021.godine
 2. b.)
 1. učitelj kemije                             1 izvršitelj          (2 sata tjedno)
 2. učitelj glazbene kulture               1 izvršitelj          (9 sati tjedno)
 3. učitelj katoličkog vjeronauka       1 izvršitelj          (14 sati tjedno)
 4. učitelj biologije                          1 izvršitelj          (10 sati tjedno)
 5. učitelj likovne kulture                 1 izvršitelj          (9 sati tjedno)
 6. pedagog škole                           1 izvršitelj          (puno radno vrijeme)
 1. učitelj engleskog jezika               1 izvršitelj          (19 sati tjedno)

Uvjeti natječaja:

Kandidati pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu F BiH („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-e („Narodne novine HNŽ-a“ br. 5/00. 4/04. 5/04. 1/14. I 7/16) i aktima škole.

Svi kandidati pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom trebaju imati:

 • za radna mjesta pod točkom a.) redni broj 1., 2., 4. i 5. – viša ili visoka stručna sprema
 • za radna mjesta pod točkom a.) redni broj 3. – višu ili visoku stručnu spremu odgovarajućeg smjera, kanonsko poslanje za poučavanje katoličkog vjeronauka
 • za radna mjesta pod točkom a.) redni broj 6., zatim pod točkom b.) redni broj 1. – visoka stručna sprema

Kandidati su pod obveznom i dodatnom dokumentacijom dužni dostaviti original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata.

Pod obveznom dokumentacijom podrazumijeva se: prijava na natječaj, kratak životopis, dokaz o završenoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu.

Kandidati, pored navedenih obveznih dokumenata, trebaju dostaviti i dodatne dokumente utvrđene Pravilnikom o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u Osnovnoj školi Marina Držića Buna: dokaz o radnom stažu – mjerodavni dokument nadležne institucije za mirovinsko osiguranje i/ili potvrda/uvjerenje o volontiranju kandidata u struci, uvjerenje/potvrda nadležne Službe za zapošljavanje o dužini čekanja na posao od dana stjecanja tražene stručne spreme, uvjerenje/potvrda o položenom stručnom ispitu-ukoliko isto posjeduju.

Napomena: sukladno članku 18.st.3 Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-i („Narodne novineHNŽ“,broj 6/18) prioritet pri upošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. ovog Zakona.

Sva dokumentacija ne smije biti starija od 6(šest) mjeseci , osim dokumentacije koju izdaje matični ured.

Primljeni kandidati su dužni dostaviti liječničko uvjerenje, obavijest o uvođenju u evidenciju prebivališta –boravišta sa osobnim podacima izdanu od MUP-a, kopiju CIPS-ove osobne iskaznice i Uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prije zaključivanja ugovora o radu.

Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će intervju. Kandidati su u prijavi za natječaj dužni dostaviti kontakt telefon i e-mail adresu, kako bi naknadno mogli biti pozvani na intervju.

Prijave na natječaj s odgovarajućom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu:

Osnovna škola Marina Držića Buna, Buna bb, 88202 Buna s naznakom “za natječaj”

Predsjednica Školskog odbora

                                   Mirjana Milićević