Škola

O D L U K A o prihvatanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD MOSTAR

OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA BUNA

 

Broj: 13-04-163-4/23
Mostar, 29.3.2023. godine

 

Temeljem Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22), Pravilnikom o Javnim nabavama Osnovne škole Marina Držića Buna (u daljnjem tekstu: Škola), ravnateljica Osnovne škole Marina Držića Buna donosi

 

O D L U K U

o prihvatanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu

ponuditelja “Opremanje školske knjižnice Osnovne škole Marina Držića Buna”

 

I

Ovom Odlukom prihvata se prijedlog cijene ponuditelja Školska naklada d.o.o. Mostar Kralja Tomislava 1, 88 000 Mostar, u nabavi usluga/roba po izravnom sporazumu pod nazivom

“Opremanje školske knjižnice Osnovne škole Marina Držića Buna” sa ukupnom cijenom od 1.476,59 KM bez PDV-a.

 

II

Sa odabranim ponuditeljem će se potpisati ugovor za nabavu roba.

 

III

Ponuditelj iz točke I ove Odluke po realiziranju predmetne nabave će dostaviti fakturu/račun Osnovnoj školi Marina Držića Buna.

 

IV

Izvješće o provedenom postupku javne nabave objaviti u informacijskom sustavu “E-nabave” na način i sukladno sa Naputkom o uvjetima i načinu objave obavijesti i dostavljanja izvješća u postupcima javnih nabavi u informacijskom sustavu “E-nabave” (“Službeni glasnik BiH”, br: 90/14 i 53/15).

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak nabave proveden je putem izravnog sporazuma. Postupak nabave je pod šifrom JRJN 39155100-4. Istraživanjem tržišta ponuditelju Školska naklada d.o.o. Mostar, upućen je zahtjev za dostavu prijedloga cijene sa Obrascem za prijedlog cijene. Dana 29.3.2023. godine zaprimljen je popunjen Obrazac za prijedlog cijene ponuditelja Školska naklada d.o.o. Mostar. Ukupna cijena  iznosi 1.476,59 KM bez PDV-a. Cijena ponuditelja bez PDV-a je u okviru osiguranih financijskih sredstava u proračunu ugovornog tijela i u okviru je procijenjene vrijednosti nabave.

 

Temeljem Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22), Pravilnikom o Javnim nabavama Osnovne škole Marina Držića Buna, a temeljem naprijed navedenog donošenjem ove Odluke prihvaćen je prijedlog za pripremu i provedbu postupka izravnog sporazuma.

 

Pouka o pravnom lijeku: U postupku izravnog sporazuma nije dozvoljena žalba.

 

 

Ravnateljica

__________________________

Inge Bevanda

 

Dostaviti:

–              web stranica,

–              ponuditelj,

–              a/a